Lumaquin Lumaquin
Lumaquin
Búsqueda
linkedin
 
 
  AUTOMOCIÃƀÀ₄Ã₠â‬•Ãƀâ‬ Ã¢âₚ¬â₞¢ÃƀÀ₄ââₚ¬À ÃƀÀ¢Ã¢â‬šÀ¬Ã¢â‬žÀ¢ÃƀÀ₄Ã₠â‬•ÃƀÀ¢Ã¢â‬šÀ¬Ã₦À¡ÃƀÀ₄ââₚ¬À¡Ãƀâ‬šÃₚÀ³N> PINTURA OEM
DENSIDAD Y VISCOSIDAD > Viscosidad > copas viscosidad

COD: 60015250004

COPA DIN 4 ALUMINIO, CON ASA A-7/D4

Copa de viscosidad DIN n 4 segn DIN 53211

 
COD: 60015250008

COPA FORD 4 ALUMINIO, CON ASA A-7/F4

Copa de viscosidad Ford n 4 con asa segn ASTM D 1200

 
COD: 12015250010

COPA ZAHN N.2 REF. PV-8202

Copa de viscosidad Zahn n 2

 
COD: 12015250013

COPA ZAHN N.4 REF. PV-8204

Copa de viscosidad Zahn n 4

 
 
Lumaquin Lumaquin